"> محصولات - دها بتن زیست

 

شرکت دها بتن زیست با هدف مشاوره در زمینه تامین، ساخت و اجرای بتن های اصلاح شده با پلیمر و قطعات بتنی پیش ساخته گام به بازار بتن نهاد. این شرکت متشکل از متخصص دانشگاهی، تیم های اجرایی مختلف و متخصص تحت نظارت مرکز رشد دانشگاه خوارزمی و اساتید دانشگاه، اقدام به تحقیقات گسترده ای در خصوص بتن های پلیمری نمود.