"> الیاف های مورد استفاده در بتن مناسب برای جایگزینی آرماتور می باشند.
الیاف ماکروسنتتیک الیاف سازه ای
الیاف ماکروسنتتیک
الیاف میکروسنتتیک
الیاف میکروسنتتیک
الیاف شیشه AR